Sulge
Keskkond
Kasvuhoonegaaside netoheitkogus
2022: 14,29 miljonit tonni CO2 ekvivalenti
Info
miljonit tonni CO2 ekvivalenti
Allikas: Keskkonnaministeerium
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Kasvuhoonegaaside netoheitkogus
Näitab kasvuhoonegaaside summaarset netoheitkogust, arvestades metsa- ja maakasutussektori mõju. Kasvuhoonegaasid on inimtegevuse tagajärjel vabanenud süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O) ja fluoritud kasvuhoonegaasid ehk F-gaasid, milleks on fluorosüsivesinikud (HFC), perfluorosüsivesinikud (PFC), väävelheksafluoriid (SF6) ja lämmastiktrifluoriid (NF3). Metsa- ja maakasutussektor on üldjuhul CO2 siduja ja mõjutab netoheitkogust netoarvestuses.
 Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia ja valitsuse tegevusprogrammi mõõdik. 
2022: 14,29 miljonit tonni CO2 ekvivalenti
Info
miljonit tonni CO2 ekvivalenti
Allikas: Keskkonnaministeerium
Vaata täpsemalt